Privacy policy and cookies.

Integritetspolicy och cookies.

Safe handling of your personal data

 

We at KLOT design & production AB handle and store store personal data in the form of names, address, e-mail, phone- & cellphone no. We want our customers to feel confident that we handle our personal information in a responsible manner.

We do this to communicate with you who chose to cooperate with us at KLOT design & production AB.

We will not provide your information except to those of our subcontractors who are personal information assistants, for example, when it is necessary for us to communicate certain text via sms, e-mail and mail.

How Long do we save personal data?

We save your personal data as long as necessary for us to to perform our contractual obligations towards you and as long as required by statutory storage times. This means that KLOT usually save customer information for maximum one year from customer contact with KLOT.

However, KLOT saves data that is needed for accounting for up to eight years.

When we save your personal data for purposes other than our contractual obligations, for example, to meet requirements for accounting and regulatory requirements, we save personal data only as long as necessary and/or statutory for the purpose.

GDPR (General data protection regulation) is a new EU regulation that will begin to apply throughout the EU 25th May 2018.

GDPR replaces the Swedish personal data act (PUL).

Much is alike but the demands on how companies can process your personal data is sharpened.

 

About Cookies on Klotdesign.se

A cookie is a small text file sent from our web server and will be stored on your computer. The cookie itself does not contain any personal information, such as your e-mail address or your name, but is only used to simplify for you to use our website. It will also not affect your computer in any way. There are two types of cookies. One is called session cookies. It works so that it is temporarily stored in your computer’s memory when you are browsing at web page, then it disappear when you close your web browser.

When you browse the KLOT website and visit addresses containing klot.se, session cookies are used in, for example, forms. This means that your data is temporarily saved if you have filled them in on one page and then have to back up a page. This will prevent you from filling in all your tasks again.

Our cookies are also used to provide reliable statistics about our visitor flows, which can help us not only maintain, but also improve the service we offer our visitors. We will not use cookies for any other commercial purposes.

Our cookies are therefore meant to make it easier for you as a visitor and for us. If you continue to use our website without changing your settings, we assume that you have no trouble receiving our cookies.

Trygg hantering av dina personuppgifter

 

Vi på KLOT Design & Produktion hanterar och lagrar personuppgifter i form av namn, adresser, e-post, telefon- och mobilnummer. Detta gör vi för att kunna kommunicera med dig som valt att samarbeta med oss på KLOT.

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att vi hanterar deras personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Vi ger inte dina uppgifter vidare, utom till de av våra underleverantörer som är personuppgiftsbiträden, exempelvis när det är nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera via sms, e-post och post.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Detta innebär att KLOT normalt sparar kunduppgifter i maximalt ett år från din sista kundkontakt hos KLOT.

KLOT sparar dock uppgifter som behövs för bokföring i upp till åtta år.

När vi sparar dina personuppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav på bokföring och regulatoriska krav, sparar vi personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

GDPR (General data protection regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 Maj 2018.
GDPR ersätter den Svenska personuppgiftslagen (PUL).
Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Om Cookies på Klotdesign.se

 

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som lagras på din dator. Cookien i sig innehåller inte någon personlig information, som din e-postadress eller ditt namn, utan används endast för att förenkla för dig i användandet av vår webbplats. Den kommer heller inte att påverka din dator på något sätt. Det finns två typer av cookies. Den ena kallas för session cookies. Den fungerar så att den lagras tillfälligt i din dators minne när du är inne och surfar på sidan, för att sedan försvinna i samband med att du stänger din webbläsare.

När du surfar runt på KLOT’s webbplats och besöker adresser som innehåller klot.se används session cookies i exempelvis formulär. Det innebär att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida och sedan måste backa tillbaka en sida. På så sätt slipper du fylla i alla dina uppgifter igen.

Våra cookies används även för att vi ska kunna få en tillförlitlig statistik över våra besöksflöden, något som kan hjälpa oss att inte bara bibehålla, utan också att förbättra den service vi erbjuder våra besökare. Vi kommer inte att använda cookies i några andra kommersiella syften.

Våra cookies är alltså tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.